SPRL NICO Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. Toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden

1.1 De gehele tekst van onze algemene verkoopsvoorwaarden maakt integraal deel uit van onze aanbiedingen of van elke afgesloten verkoopsovereenkomst.
Behoudens een uitdrukkelijke tegengestelde bepaling wordt de koper geacht er kennis van te hebben genomen en alle clausules aanvaard te hebben.
1.2 Onze algemene verkoopsvoorwaarden en onze bijzondere voorwaarden worden beschouwd als aanvaard door onze kopers, zelfs indien ze in strijd zouden zijn met hun eigen algemene of bijzondere voorwaarden.
1.3 Deze laatste verbinden ons slechts als wij ze expliciet schriftelijk hebben aanvaard.
1.4 Elke afwijking of wijziging van deze bepalingen is ongeldig indien ze niet schriftelijk gebeurde en aanvaard werd door beide partijen.
1.5 De ongeldigheid of niet uitwerking van één of meerdere clausules brengt niet met zich dat het contract ongeldig is. De partijen verbinden zich ertoe volgens goede trouw, de clausules die niet geldig zijn of geen uitwerking hebben, door andere te vervangen, die een gelijksoortige functie aanvullen

 

2. Uitvoering van het contract

2.1 Alle onze voorstellen, catalogi, brochures, prijslijsten en verschillende inlichtingen verschaft aan de klant zijn geen aanbiedingen en ze binden NICO SPRL niet.
2.2 Elk contract wordt door ons afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat de koper ons voldoende financiële garanties biedt voor de uitvoering van het contract. NICO SPRL zal besluiten of deze garanties voldoende zijn.

 

3. Prijzen

3.1 Tenzij anders bepaald, geldt voor onze prijzen dat:
– ze gebaseerd zijn op het bedrag dat geldt op het ogenblik van de uitdrukkelijke bevestiging van de bestelling voor de aankoopprijzen, de lonen, de loonlasten, of andere overheidslasten, de vracht, de verzekeringspremies en de andere kosten;
– ze de BTW niet omvatten – ze vervoer en bijkomende kosten niet omvatten – — ze de laad- en loskosten niet omvatten, net zo min als de verzekerings-of de vervoerkosten
3.2 In het geval van een verhoging van een of meer elementen in de berekening van onze verkoop prijs, dan behouden wij ons het recht voor om te verhogen, zonder voorafgaande kennisgeving, de verkoopprijs van de bestelling. Aandacht zal worden gegeven aan alle wettelijke voorschriften bestaande die onze beslissing zou kunnen beïnvloeden
.  

 

4. Leveringen en verzendingen

4.1 Behoudens andersluidende overeenkomst gebeurt de levering vanuit onze winkels. De goederen worden in ontvangst in onze winkels genomen.
4.2 Wij zijn bevrijd van de verplichting tot levering bij elk geval van overmacht, d.w.z. bij elke gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de leverancier, zoals vertragingen in levering van onze leveranciers, oorlogen, brand, natuurrampen.
De NICO SPRL zal de onvoorzienbaarheid van de verstorende gebeurtenis niet moeten bewijzen.
4.3 Op het ogenblik waarop de goederen de winkels verlaten, gaan de risico’s van de goederen over op de klant, zelfs als de verzending vrij huis gebeurt. Het vervoer van de goederen heeft in principe slechts plaats voor rekening van en op risico van de klant, zelfs indien de vervoerder eist dat de vrachtbrieven, de vervoeradressen en de andere documenten de clausule vermeld staat volgens de welke alle schade ten laste en op risico van de verzender is.
4.4 Een verschil van 20 % tussen de gevraagde hoeveelheden en de geleverde hoeveelheden is toegelaten voor de artikels die op maat worden gemaakt, en een verschil van 10 % tussen het aantal aangekondigd stuks per kilo en het aantal werkelijk geleverde stuks per kilo voor de artikels in voorraad

 

5. Leveringstermijnen

5.1 Geen enkele overschrijding van de leveringstermijn met enkele weken kan onze verantwoordelijkheid in het gedrang brengen.
5.2 Onze verantwoordelijkheid kan door geen enkele overschrijding – wat ook de duur ervan wezen – van de leveringstermijn in het gedrang worden gebracht, indien ze te wijten is aan een geval van overmacht zoals beschreven in artikel 4.2.

 

6 Klachten en waarborg

6.1 Indien de klachten de hoeveelheden van de geleverde goederen betreffen, dienen ze te worden gemaakt binnen de 7 dagen na de ontvangst.
6.2 Indien de klachten de kwaliteit van de geleverde goederen betreffen, dienen ze te worden geformuleerd uiterlijk binnen de 7 dagen vanaf het ogenblik waarop de koper werkelijk in het bezit van de goederen is.
6.3 In geval van beschadiging van de verpakking, worden de vaststellingen gedaan ofwel bij ontvangst van de goederen, ofwel in aanwezigheid van de vervoerders, en worden door deze door de klant vermeld op de leveringsbon, de factuur of de vervoerdocumenten; bij ontstentenis hiervan kunnen desbetreffende klachten niet meer in overweging genomen worden.
De klachten daarover worden niet meer in overweging genomen, wanneer het transport volledig achter de rug is. De vaststellingen gedaan door onze diensten zijn de enige geldige.
6.4 Wij garanderen de goederen die wij verkopen tegen verborgene gebrek gedurende een periode van 12 maanden na hun ontvangst, onder de volgende voorwaarden:
6.5 De waarborg kan alleen geldig zijn indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:
– het defect maakt grotendeels de goederen ongeschikt voor het gebruik waarvoor ze gewoonlijk gebruikt worden ofwel voor een bijzonder gebruik dat uiterlijk in de bijzondere voorwaarden van de verkoop vermeld is.
– de goederen zijn op een passende manier gemonteerd en geplaatst.
– de goederen worden onder normale gebruiksomstandigheden gebruikt.
6.6 Om de waarborg geldig te maken moeten alle klachten bij aangetekend schrijven worden overgemaakt.
6.7 Indien minstens één van de hierboven vermelde bepalingen niet in acht wordt genomen, worden de klachten of bezwaren gegeven door de klant niet meer in overweging genomen.
6.8 Indien onze goederen een defect hadden, op de voorgeschreven manier vastgesteld, dan beperkt onze verantwoordelijkheid er zich tot de gebrekkige goederen te vervangen.

 

7 Beperking van de verantwoordelijkheden

7.1 Vanaf de levering aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid meer dan degene voorgeschreven in artikel 6.8. Daardoor zijn wij verplicht tot geen enkel schadevergoeding met betrekking tot ongevallen aan personen, schaden aan andere goederen dan de verkochte goederen, winstderving of alle andere nadelen rechtstreeks ofwel indirect veroorzaakt door het gebrek van de goederen.

 

8 Betalingen

8.1 De betaling dient te gebeuren op onze maatschappelijke zetel, te Thorembais les Beguines. De betaling moet zonder enige korting of schuldvergelijking gebeuren, door middel van een overschrijving op de bankrekeningen door ons gegeven, binnen de 30 dagen vanaf de factuur. De data aangegeven op onze bankrekeninguittreksels zijn bepalend en worden beschouwd als de dag van betaling.
8.2 Onze agenten, vertegenwoordigers of bedienden hebben niet de bevoegdheid zone facturen voldaan te verklaren. Wij erkennen slechts de geldigheid van een betaling indien kwijting is gegeven door onze mandatarissen.
8.3 De niet betaling of de vertraging van het geheel of een deel van de factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling met zich: •a) de opeisbaarheid van alle andere facturen, zelfs degene die nog niet vervallen zijn.
b) een verhoging van de verschuldigde som met 15 % ten titel van inningvergoeding zonder dat deze som even wel lager kan zijn dan 25 €.
c) het op het debet van de klant plaatsen van een jaarlijkse interest van 12 %.
8.4 De klant kan geen enkele reden inroepen om de betaling van facturen te weigeren of uit te stellen, zoals een vertraging in het toesturen van de facturen of een geschil over één of andere aangelegenheid. De betaling van de facturen gebeurt uitsluitend tussen de contractpartijen en NICO SPRL kan niet gehouden worden, de betaling van een derde te moeten vorderen. In geval van vertraging van betaling houdt NICO SPRL zich het recht voor zonder ingebrekestelling haar prestaties en levering van goederen op te schorten, tot volledige betaling van alle open facturen.

 

9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 De verkoop wordt gedaan onder de opschortende voorwaarde van een volledige en definitieve betaling van de prijs door de koper op de vestgestelde datum. De betalingstermijn die eventueel aan de klant werd toegestaan maakt geen afstand uit van deze clausule.
9.2 Alle goederen die wij geleverd hebben die zich bij de klant nog bevinden, blijven onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van alles wat de klant ons nog verschuldigd is.
9.3 Het is de klant verboden het goed te verkopen of om te vormen zolang de volledige betaling niet heeft plaats gehad.
9.4 De goederen mogen niet in pand worden gegeven of als zekerheid dienen voor de schuldvordering van een derde.

 

10 Ontbinding van het contract

Onverminderd wat voorzien is in de artikels 3 en 9, kan het contract van rechtswege ontbonden worden, met schadevergoeding, om elke rechtmatige reden en zonder opzegging mits kennisgeving aan de andere partij te doen met aangetekend schrijven, in geval van niet-uitvoering door de ene of de andere partijen. De volgende reden – kunnen als rechtmatige reden voor ontbinding van het contract beschouwd worden: niet-betaling, faillissement, procedure van gerechtelijk akkoord. Deze lijst is niet uitvoerig.

 

11 Toepasselijk recht

Al onze contracten zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

 

12 Toekenning van bevoegdheid

Alle geschillen waartoe het onderhavige contract aanleiding zou geven, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Nijvel.
Wanneer de NICO SPRL eiseres is, behoudt zij zich het recht voor haar vordering in te leiden voor de rechtbank van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de koper.