Bescherming van persoonsgegevens

1. Toepasselijk recht

Dit is de website van de naamloze vennootschap NICO naar Belgisch recht, ingeschreven in het rechtspersonenregister van NIVELLES onder het nummer BE 0428984676

Ons postadres is: NICO, RUE DE COQUIAMONT ZI in 1360 PERWEZ, BELGIË
De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

2. Verzamelen van persoonsgegevens

Telkens wanneer u onze website bezoekt, herkent onze server automatisch uw domein van herkomst en de taal van uw browser. Het detecteert uw e-mail adres niet automatisch.
Wij slaan de volgende informatie op wanneer u onze site bezoekt:

– uw domein;
– de taal van uw browser;
– uw e-mailadres indien u dat aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld door berichten of vragen naar deze site te sturen of door per e-mail met ons te communiceren;
– de pagina’s die u op onze site hebt bezocht;
– alle informatie die u ons vrijwillig hebt verstrekt via het contactformulier.

Deze informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of bedrijven.
Deze informatie wordt gebruikt om u een aan uw configuratie aangepaste weergave te bieden, inhoud die overeenstemt met uw taal, om u te informeren over updates, om u later te contacteren voor marketingdoeleinden voor onze producten en diensten en om statistieken op te stellen. Indien u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, volstaat het ons hiervan op de hoogte te brengen via e-mail: information@nico.be

3. Cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door onze server en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Het houdt bij welke site is bezocht en bevat een bepaalde hoeveelheid informatie over dat bezoek). Onze cookies worden hoofdzakelijk gebruikt om de site te laten werken (technische sessiecookies). Wij gebruiken ze ook om te weten te komen welke taal u hebt gekozen, om u beter te leren kennen en onze site efficiënter bij te werken, om later contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden en om statistieken op te stellen.

4. Gegevensbescherming en -verwerking

Wij hebben reeds passende veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het misbruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij op onze site ontvangen.
Wij hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclamebureaus op internet.

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen met informatie over producten en diensten of opkomende evenementen. Indien u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan u door ons bedrijf telefonisch opgebeld worden met informatie over onze producten, diensten of opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

De technologie verandert. Ons bedrijf kan dus verwerkingen uitvoeren die nog niet in dit beleid zijn voorzien. In dat geval nemen wij contact met u op voordat wij uw gegevens hergebruiken, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in het reglement en om u de mogelijkheid te bieden dit hergebruik zo nodig te weigeren.

5. Rectificatie van gegevens

Overeenkomstig de wet heeft u recht op toegang tot de informatie die op u betrekking heeft, alsmede recht op correctie.

Op verzoek hebt u de mogelijkheid om kennis te nemen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en om eventuele onjuistheden te corrigeren. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Als u van mening bent dat onze site niet in overeenstemming is met dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met ons bedrijf op het hierboven vermelde adres.

Dit beleid doet geen afbreuk aan de rechten van NICO ten aanzien van bepaalde bezoekers van onze site die op grond van een contract, wet of ander contractueel, regelgevend of wettelijk document het recht hebben om meer te doen. In dit geval geldt de voor NICO gunstigste norm.